Tên Hợp đồng

Hợp đồng số 512/2018/ALG-BT

CHỦ ĐẦU TƯ

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

NỘI DUNG

 • Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT của dự án “Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong khối Đảng, Ủy ban Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể chính trị tỉnh Bình Thuận”.
 • Thay mặt chủ đầu tư làm bên mời thầu.
 • Đăng tải kế hoạch lựa chọn Nhà thầu.
 • Lập hồ sơ mời thầu, trình thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu.
 • Sau khi hồ sơ mời thầu được phê duyệt, Đăng tải thông báo mời thầu, bán hồ sơ mời thầu.
 • Tổ chức lễ mở hồ sơ dự thầu.
 • Đánh giá và lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.
 • Thương thảo Hợp đồng với Nhà thầu.
 • Phồi hợp tổ chức giải quyết kiến nghị liên quan đến công tác lựa chọn Nhà thầu đến các Nhà thầu tham gia dự thầu.
 • Trình thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu.
 • Đăng tải kết quả lựa chọn Nhà thầu và thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu đến các Nhà thầu tham gia dự thầu.

HÌNH ẢNH

Những dự án khác