Tên Hợp đồng

Hợp đồng số 04/18/CAST-ALG

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN PVOIL

NỘI DUNG

  • Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT dự án “Trang bị phần mềm quản lý xuất hàng và thiết bị cần thiết để in phiếu xuất kho xăng dầu của PVOIL”.
  • Nghiên cứu khảo sát thị trường, đánh giá hiện trạng và trình báo cáo kinh tế kỹ thuật bao gồm bản vẽ, thuyết minh tính toán, chỉ dẫn kỹ thuật, dự toán xây dựng phù hợp với qui định của pháp luật.
  • Giám sát tác giả thiết kế và làm rõ thiết kế, sửa đổi thiết kế trong quá trình thiết kế và thi công công trình.
  • Tham gia các cuộc họp có liên quan đến thiết kế, tham gia nghiệm thu bàn giao các hạng mục công trình và toàn bộ công trình.

HÌNH ẢNH

Những dự án khác