Tên Hợp đồng

Hơp đồng kinh tế số 518/ALG-XDNB

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG KHO XĂNG DẦU NHÀ BÈ

NỘI DUNG

Nâng cấp và bổ sung các chức năng phần mềm Kiểm tra – Giám sát hoạt động xuất cấp xăng dầu trực tuyến và do bồn trực tuyến (scada) tại TKXDNB lên phần mềm bàn quyền ClearSCADA phiên bản 2017.

HÌNH ẢNH

Những dự án khác