Tên Hợp đồng

Hợp đồng dịch vụ số 04/18/CAST-ALG

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI (CAST)

NỘI DUNG

Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT dự án “Trang bị phần mềm quản lý xuất hàng và thiết bị cần thiết để in phiếu xuất kho tại các kho xăng dầu của PVOIL” với các yêu cầu sau:

  • Đơn vị tư vấn có trách nhiệm tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT) công trình theo yêu cầu và tuấn thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy đinh hiện hành của Nhà nước cũng như của Ngành. Chi tiết như Phụ lục 1 – Đề cương Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.
  • Nghiên cứu, khảo sát hiện trường, đánh giá hiện trạng và trình báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình bao gồm các bản vẽ, thuyết minh tính toán, chỉ dẫn kỹ thuật, dự toán xây dựng phù hợp với qui định của pháp luật. Báo cáo kinh tế kỹ thuật được lập bao gồm các cộng việc phải thực hiện được quy định tại khoản 4 điều 35, 37 Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn. Chi tiết như Phụ lục 1 – Đề cương Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đính kèm Hợp đồng này.
  • Giám sát tác giả thiết kế và làm rõ thiết kế sửa đổi thiết kế trong quá trình thiết kế và thi công công trình.
  • Tham gia các cuộc họp có liên quan đến thiết kế, tham gia nghiệm thu bàn giao các hạng mục công trình và toàn bộ công trình dưa vào sử dụng theo thư mời hoặc thông báo.

HÌNH ẢNH

Những dự án khác