Tên Hợp đồng

Hợp đồng giao khoán số 094/BXDCT-HĐGK

CHỦ ĐẦU TƯ

Ban XDCT

– Đại diện: Ông Bùi Thế Hải

NỘI DUNG

Báo trì và xử lý hệ thống các thiết bị của Ban XDCT báo gồm: Mạng nội bộ, Server, camera, máy vi tính, máy in A3, máy lạnh phòng server, máy chiếu,…

HÌNH ẢNH

Những dự án khác